0325641978
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Địa Phong Thăng (升 shēng)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Khôn

Ý nghĩa: Tiến dã. Tiến thủ. Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 45
Số nút: 5

Sim tương tự