0342931977
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Trạch Hỏa Cách (革 gé)

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Cải dã. Cải biến. Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Càn

Ý nghĩa: Ngộ dã. Tương ngộ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Thủy
Tổng điểm: 45
Số nút: 5

Sim tương tự