0347151975
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Sơn Hỏa Bí (賁 bì)

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Nội quái: Khảm

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 42
Số nút: 2

Sim tương tự