0353921975
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Lôi Địa Dự (豫 yù)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Duyệt dã. Thuận động. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 44
Số nút: 4

Sim tương tự