0365802015
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thủy Địa Tỷ (比 bǐ)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Tư dã. Chọn lọc. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Sơn Địa Bác (剝 bō)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 30
Số nút: 0

Sim tương tự