0589.42.1975
400.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Trạch Địa Tụy (萃 cuì)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quần tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Tiến dã. Tuần tự. Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào, phúc lộc cùng đến.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 50
Số nút: 0

Sim tương tự