0827881976
300.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thiên Sơn Độn (遯 dùn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Càn

Ý nghĩa: Thoái dã. Ẩn trá. Lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt thấy cái lưng.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Càn

Ý nghĩa: Ngộ dã. Tương ngộ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 56
Số nút: 6

Sim tương tự