0849.64.1990
750.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Hỏa Sơn Lữ (旅 lǚ)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Khách dã. Thứ yếu. Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 50
Số nút: 0

Sim tương tự