0858761975
300.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thuần Chấn (震 zhèn)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Động dã. Động dụng. Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn kinh.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 56
Số nút: 6

Sim tương tự