0904.37.37.37
200.000.000 ₫
Sim Taxi cặp 2

Hướng dẫn mua

Mô tả

Quẻ chủ: Địa Hỏa Minh Di (明夷 míng yí)

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Khôn

Ý nghĩa: Thương dã. Hại đau. Thương tích, bệnh hoạn, buồn lo, đau lòng, ánh sáng bị tổn thương.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Nội quái: Khảm

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Hỏa
Tổng điểm: 43
Số nút: 3

Sim tương tự