0926.94.1977
400.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Trạch Lôi Tùy (隨 suí)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Thuận dã. Di động. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chiều theo, đại thể chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Phong Sơn Tiệm (漸 jiàn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Tiến dã. Tuần tự. Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào, phúc lộc cùng đến.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Thủy
Tổng điểm: 54
Số nút: 4

Sim tương tự