0947.092.026
360.000 ₫
Sim bình dân

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Lôi Hỏa Phong (豐 fēng)

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Thịnh dã. Hòa mỹ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 39
Số nút: 9

Sim tương tự