0973.899.899
200.000.000 ₫
Sim Taxi cặp 3

Hướng dẫn mua

Mô tả

Quẻ chủ: Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi)

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Thổ
Tổng điểm: 71
Số nút: 1

Sim tương tự