0372.663.678
2.600.000 ₫
Sim số tiến 678

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Trạch Thủy Khốn (困 kùn)

Nội quái: Khảm

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Nguy dã. Nguy lo. Cùng quẫn, bị người làm ác, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén).

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Thủy
Tổng điểm: 48
Số nút: 8

Sim tương tự